• :
 • :
CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2020 - 2021
 • Tài khoản GV nhập điểm trực tuyến
  | 43 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Mẫu PPCT dạy thêm năm học 2015-2016
  | 41 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Danh sách học sinh 7, 8, 9
  | 45 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Mẫu sổ tay lên lớp khối 6
  | 43 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Báo cáo công đoàn năm học 2016-2017
  | 44 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Báo cáo tổng kết năm học 2015-2016
  | 44 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch năm học 2016-2017
  | 43 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Danh sách học sinh năm học 2016-2017
  | 39 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch dạy học tăng buổi
  | 38 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Kế hoạch BDTX CBQL, GV, NV năm học 2016-2017
  | 45 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Thời khóa biểu số 1- Năm học 2016-2017
  | 41 lượt tải | 1 file đính kèm